top of page

AVG Praktijk van Alphen / De Wondersteen

Praktijk van Alphen en De Wondersteen zijn gevestigd aan de Torenstraat 1, 5151JJ te Drunen. Praktijk van Alphen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  Contactgegevens:

www.praktijkvanalphen.nl en www.dewondersteen.nl
Torenstaat 1

5151JJ Drunen
Tel. 06 57667444
A. van Alphen is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk van Alphen. Zij is te bereiken via info@praktijkvanalphen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk van Alphen verwerkt je persoonsgegevens, grotendeels in een papieren dossier en deels digitaal, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam  

 • Geslacht 

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, intakeformulieren, vragenlijsten, messenger-berichten en telefonisch

 •  Bankrekeningnummer 
     

 Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Van mensen meedoen aan de gratis checklist “heb je last van straling” of een bericht sturen via het “contactformulier” bewaren we alleen: emailadres en evt. je naam, indien je die zelf ingevuld hebt.

 

 

Is het verstrekken van de persoonsgegevens een wettelijke verplichting

Nee, het is geen wettelijke verplichting. Het is een voorwaarde voor uitvoering van een contract. Zonder de persoonsgegevens kunnen wij geen diensten of goederen leveren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk van Alphen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou als je klant bent:

 • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk van Alphen verwerkt jouw persoonsgegevens om:

 • Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

 • Om diensten en goederen bij je af te leveren

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van nieuwsbrieven, mailings, kerstkaarten

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Praktijk van Alphen kan jouw gedrag analyseren op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op algemene voorkeuren.
   

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk van Alphen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk van Alphen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: Bewaartermijn: maximaal 7 jaar.  Klachteninventarisaties kunnen geanonimiseerd max. 10 jaar worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk van Alphen verkoopt of geeft jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk van Alphen gebruikt op het moment (mei 2019) alleen Google Analytics. Het kan zijn dat in de toekomst technische en functionele cookies worden gebruikt. Hierbij gaat het om analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk van Alphen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand of op papier naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar destralingsmevrouw@kpnmail.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klachten

Praktijk van Alphen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Praktijk van Alphen beschikt over een klachtenregeling inzake de WKKGZ-wet. Een exemplaar van deze regeling is te downloaden via de website. Wanneer wij er samen niet uitkomen, kan er een klacht bij Stichting Klachtenregeling.nl worden ingediend via www.klachtenregeling.nl of info@klachtenregeling.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk van Alphen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met destralingsmevrouw@kpnmail.nl of bel naar 06 57 667 444.  

Retouren

Wanneer u ontevreden bent over een product, kan dat binnen 8 dagen op eigen kosten geretourneerd worden en ontvangt u het aankoopbedrag terug. Mits in in originele verpakking, met factuur. Uitzondering: textiel, kleding i.vm. de hygiene, speciaal bestelde artikelen, vitrages, of actieproducten. 

Verhuur

Verhuur klamboe en/of meetapparatuur. Deze kunt u bestellen via de site en bij voorkeur afhalen en retourneren in winkel De Wondersteen te Drunen. Betaling vooraf. De huurprijs is altijd exclusief borg. Dit bedrag ontvangt u binnen 3 dagen  retour op uw bankrekening, indien apparatuur in goede orde is ontvangen. De huurder is verantwoordelijk tijdens de huurperiode voor verlies, beschadiging of vernietiging van het gehuurde . Hij is niet toegestaan om wijzigingen of reparaties uit te voeren . In het geval van een defect , moet de huurder de verhuurder onmiddellijk worden geïnformeerd . In geval van verlies, beschadiging of vernietiging van het gehuurde aan de huurder, is de huurder aansprakelijk voor de kosten van reparatie of nieuwe aankoop voor de oorspronkelijke prijs van de gehuurde artikelen.  Wanneer er een gebrek aan het toestel aanwezig blijkt te zijn bij ontvangst, dient u dit direct te melden.  Retourzending : De huurder moet de artikelen na het verstrijken van de huurovereenkomst direct retourneren aan de verhuurder. De kosten en het risico voor de terugkeer zijn voor de huurder. Wanneer het termijn wordt overschreden, dan gaat het termijn over in de volgende termijn. De huurtermijn is geldig vanaf het moment van ophalen, of bij verzending 1 dag na verzending van het pakket. De retourdatum eindigt bij afgifte of op de dag van ontvangst bij ons. 
 

bottom of page